Karl Polverino Photography | Chalk Protest
Occupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protestOccupy L.A.'s chalk protest